en | es | val
en · es · val

Farmàcia

ivo.es Farmàcia

Es tracta d’un servici central de l’hospital orientat a l’atenció farmacèutica del pacient oncològic i a la gestió dels productes farmacèutics i sanitaris de l’hospital: medicaments, material sanitari i mostres per a assajos clínics.

La seua missió és contribuir a la millora en la qualitat assistencial que es proporciona al pacient.

L’estratègia terapèutica òptima i personalitzada a cada pacient, amb els menors efectes secundaris, es defineix i coordina a través del Comité de Tumors Urològics

Àrees del Servici de Farmàcia

El Servici de Farmàcia de l’IVO es distribueix en les següents àrees:

Gestió

Dins de les funcions de l’Àrea de Gestió, el servici s’encarrega de l’adquisició, recepció, emmagatzematge, conservació i custòdia dels medicaments i productes sanitaris de l’hospital. 

Així mateix, gestiona la tramitació de les sol·licituds d’adquisició de medicaments en situacions especials a través de l’Agència Espanyola del Medicament. També coordina el circuit d’autorització dels medicaments d’alt impacte econòmic i sanitari en estreta col·laboració amb la Conselleria de Sanitat.

Dispensació

Aquesta àrea s’encarrega de la dispensació individualitzada de medicaments en dosis unitàries, així com la reposició de les farmacioles de planta.

La prescripció mèdica de les dosis de medicaments necessàries per a cada pacient i per a un període determinat de temps són validades pel farmacèutic, fet que requereix el coneixement de la història farmacoterapèutica de cada pacient, garantint-se així l’assistència integral personalitzada.

La dispensació s’agilitza mitjançant la utilització de sistemes d’emmagatzematge automatitzats connectats al programa de prescripció assistida de l’hospital.

Unitat de Mescles Intravenoses

El Servici de Farmàcia compta amb l’acreditació de la Conselleria de Sanitat per a la preparació de medicaments. Per tal de dur-la a terme, disposa d’una Unitat de Mescles Intravenoses amb una sala blanca on se centralitzen totes les preparacions de l’hospital baix estrictes mesures de seguretat i de monitoratge dels processos, la qual cosa permet optimitzar els recursos i garantir l’asèpsia i la validació farmacèutica en tot el circuit.

Es preparen mescles intravenoses de citostàtics i immunoteràpia. El servei disposa de dues cabines de flux laminar addicionals, com a suport per a donar estabilitat al procés complet.

Unitat de Farmacocinètica

Aquesta unitat du a terme estudis farmacocinètics individualitzats per a pacients. L’estudi consta de dos etapes: la determinació de les concentracions sèriques i la seua interpretació.

La interpretació dels resultats analítics constitueix la part més important del monitoratge, i requereix el coneixement de dades clíniques, temps precisos de recollida de les mostres, tractaments concomitants, així com disposar d’un marge terapèutic o concentració diana prèviament definits, adaptats a la població a què pertany el pacient.

Farmacotècnia

La Unitat de Farmacotècnia té com a objectiu fonamental l’elaboració de diferents formes farmacèutiques adequades a les necessitats específiques dels pacients tractats en l’hospital.

Per a realitzar aquesta activitat el servici compta amb les condicions estructurals i físiques, així com amb l’utillatge i el material necessaris.

Informació sobre medicaments

Entre les funcions del Servici de Farmàcia s’inclou també la promoció de la informació sobre medicaments i la resolució de consultes farmacoterapèutiques que el personal del centre o els pacients puguen plantejar.

Així mateix, el Servici de Farmàcia publica un butlletí d’informació sobre medicaments, amb referències a articles d’actualitat farmacoterapèutica especialment en l’àrea de l’oncologia.

Àrea d'Assajos Clínics

Quant a la investigació clínica, la responsabilitat del farmacèutic d’hospital en el desenvolupament d’un assaig clínic és fonamental si tenim en compte que el Servici de Farmàcia és el lloc establit per la normativa vigent on s’emmagatzema, controla i dispensa el medicament en estudi.

Per tant, aquest servici disposa d’una àrea específica per a l’emmagatzematge i conservació, en condicions de monitoratge rigorós dels paràmetres de conservació de les mostres dels assajos, així com una àrea per a les visites dels monitors i auditors. A més de la zona d’arxiu i gestió de la documentació corresponent.

Unitat Farmacèutica de Pacients Externs Oncològics

La Unitat Farmacèutica de Pacients Externs Oncològics (UFPEO), que depén del Servici de Farmàcia Hospitalària, té la finalitat de respondre a les necessitats farmacoterapèutiques relacionades amb l’ús de medicaments dels pacients que acudeixen a les consultes externes de l’hospital.

El seu objectiu és millorar l’eficiència i la seguretat dels tractaments farmacològics, així com assegurar la dispensació i adherència als tractaments ambulatoris de fàrmacs catalogats com d’ús hospitalari o de dispensació hospitalària.

Productes sanitaris

El Servici de Farmàcia gestiona el material sanitari del centre: des de l’adquisició, passant pel correcte emmagatzematge i conservació, i finalment, per la dispensació.

Per això, el servici compta amb diferents magatzems; cal destacar el magatzem de material quirúrgic, que està controlat per antenes de radiofreqüència i permet una imputació directa del material al pacient, assegurant així una correcta traçabilitat del medicament des de la seua compra fins al moment de la seua aplicació.

Equip mèdic del Servici de Farmàcia

Cap del servici

Carlos J. Andrés Blasco

Farmacèutics adjunts

Margarita Carbonell Castelló
Ismael Pastor Climente
Yolanda Colomer Nieves
Isabel de los Desamparados Benet Giménez
Marta Monroy Ruiz
Álvaro Gómez Perales