en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Fàrmacs contra dianes moleculars

ivo.es Tractament Tractaments Sistèmics Fàrmacs contra dianes moleculars
Una diana terapèutica és una substància localitzada en qualsevol part d’una cèl·lula capaç de reconéixer un fàrmac i produir una resposta cel·lular. Els fàrmacs antidiana són uns fàrmacs dissenyats per a actuar contra molècules específiques (dianes moleculars), que són necessàries per al desenvolupament d’un càncer, bloquejant-les o inactivant-les, provocant la mort cel·lular o impedint-ne el creixement.  

Nivells d'actuació

Els fàrmacs antidiana més utilitzats en l’actualitat poden actuar a diversos nivells. Exemples de fàrmacs que actuen sobre dianes moleculars són trastuzumab, lapatinib, cetuximab, panitumumab, imatinib, erlotinib, gefitinib, sunitinib, bevacizumab, everolimus, temsirolimus, bortezomid, etc.

A nivell de la membrana cel·lular

A nivell extracel·lular per mitjà d’anticossos monoclonals que actuen sobre els receptors i a nivell intracel·lular amb fàrmacs inhibidors d’un enzim anomenat tirosina-cinasa.

A nivell intracel·lular

Amb inhibidors del cicle cel·lular, del proteasoma i de la senyalització cel·lular.

A nivell extracel·lular

Amb fàrmacs antiangiogènics, que bloquegen la formació de nous vasos sanguinis, i amb fàrmacs que actuen sobre proteïnes de la matriu extracel·lular.

A nivell del sistema immunològic

Per mitjà de vacunes.

Servicis mèdics

L'especialització en oncologia de l'IVO permet una estructura del servici organitzada per àrees assistencials segons el tipus de tumor.

Comités de Tumors

Els comités són la màxima expressió de la medicina multidisciplinària. Estan formats per facultatius experts de les principals especialitats oncològiques.

Admissió i informació

Qualsevol ciutadà amb càncer o sospita oncològica acreditada pot sol·licitar ser pacient en l’Institut Valencià d’Oncologia. Com que es tracta d’un centre concertat, els pacients no han d’assumir cap cost pels tractaments.