en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Avís legal

ivo.es Avís legal

I. DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que les dades identificatives del titular del lloc web és:

– FUNDACIÓ INSTITUT VALENCIÀ D’ONCOLOGIA (d’ara en avant, IVO).

– Inscrita en el Registre de Fundacions amb competència estatal amb el número 1258SND.

– CIF: G46129698.

– Domicili: carrer Beltrán *Báguena 8, València (Espanya), CP 46009.

– Telèfon: 961114000.

– Fax: 961114346.

– Email: informacion@fivo.org

II. CONDICIONS I TERMES D’ÚS DEL LLOC WEB
1. Introducció.
El present Avís Legal regula l’ús del lloc o pàgina web https://www.ivo.es de l’IVO.

2. Acceptació.
La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de manera periòdica, ja que les condicions d’ús de la mateixa poden patir modificacions.

L’IVO es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de manera visible en la pàgina web. Si vosté continua fent ús dels serveis prestats en la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquestes.

3. Navegació, accés i seguretat.
L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. L’IVO fa els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

L’IVO no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha sigut dissenyat el lloc web.

L’accés a aquest lloc web es realitza en un entorn segur, per la qual cosa la informació es transmet de forma xifrada.

L’IVO podrà restringir l’accés a determinats serveis o recursos mitjançant usuari (*login) i/o contrasenyes (password), com a elements d’autenticació i identificació. L’usuari haurà d’aportar informació veraç i lícita, garantint l’autenticitat de totes aquelles dades que introduïsca a l’hora d’emplenar els formularis preestablits i mantindre sota la seua exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es deriven del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al lloc web podrà ser modificada per l’usuari.

4. Menors.
Aquesta pàgina web no està dissenyada o dirigida per al seu ús a menors de 16 anys. No recollim conscientment cap dada personal de menors de 16 anys sense el previ consentiment, verificable del seu pare, mare, tutor o representant legal. Per a l’accés a determinats espais o recursos restringits el menor haurà de sol·licitar l’autorització prèvia del seu pare, mare, tutor o representant legal.

5. Caràcter de la informació publicada.
Les informacions oferides mitjançant aquest mig tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets, ni suposen dictamen o prescripció mèdica. D’aquesta manera, la informació proporcionada de manera general en el lloc web té caràcter merament orientatiu o divulgatiu i, en cap cas, resultarà vinculant per a l’IVO. L’assistència o informació mèdica, a l’efecte de rebre dictamen o diagnòstic, s’emetrà estrictament per professional sanitari per altres mitjans. Aquesta informació no pretén substituir en cap cas la consulta del facultatiu.

L’IVO procura que la informació siga exacta i precisa, i procedirà a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. L’IVO no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

6. Obligacions de l’usuari.
6.1. Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web.

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta, quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de l’IVO, i/o contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringisquen els drets de l’IVO, o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d’altres usuaris.

6.2. Prohibicions.

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

a) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.)

b) Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (*spam) o comunicació similar.

c) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats a aquest, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

d) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

7. Propietat intel·lectual i industrial.
Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a l’IVO, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis de l’IVO incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seua selecció i disposició (d’ara en avant, el “Contingut”) són propietat exclusiva de l’IVO o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mig, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de l’IVO. No es podrà carregar o republicar Contingut del web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del Contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit de l’IVO.

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de l’IVO o, en el seu cas, de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que siga objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a l’IVO

8. Enllaços.
L’usuari que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a la de l’IVO, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

a) L’enllaç podrà vincular-se amb qualsevol de les pàgines o *subpáginas de contingut incloses en https://www.ivo.es. Però no podrà reproduir-se de cap manera la còpia de textos, gràfics, fotografies o vídeos.

b) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir *frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a aquesta pàgina o permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la vertadera procedència del servei o continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de l’IVO o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

c) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre l’IVO, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

d) En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situe l’enllaç que l’IVO ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

e) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de l’IVO, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per l’IVO, i sempre que es permeta, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de l’IVO, en la forma establida en aquesta clàusula.

f) La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) induïsquen o puguen induir en l’usuari la falsa concepció que l’IVO subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inapropiats o no pertinents amb l’activitat de l’IVO, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, l’IVO es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seua pàgina web i a exigir la seua retirada quan aquests no complisquen les condicions exigides en aquest apartat.

L’IVO no controla, ni fa propis, ni garanteix l’exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. D’igual forma, no controla i no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.

9. Responsabilitat.
L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

L’IVO no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

L’IVO no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que pogueren aparéixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, l’IVO, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de l’IVO.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre l’IVO, i els particulars i entitats IVO és de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de l’IVO, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. L’IVO, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seua pàgina web.

L’IVO no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, *desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre mal que no siga directament imputable a ella.

L’IVO s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens pogueren instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

10. Llei aplicable i jurisdicció.
Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que pogueren derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels Jutjats o Tribunals de la ciutat de València.