en | es | val
en · es · val

Política de privacitat

ivo.es Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

El responsable del tractament és Fundació Institut Valencià d’Oncologia, amb domicili social a aquest efecte en Carrer Professor Beltrán *Báguena 8, CP 46009 València (Espanya).

L’IVO ha nomenat formalment un Delegat de Protecció de Dades Personals, i a més té habilitat el següent email: dpo@fivo.org

Amb quines finalitats tractem les seues dades personals?

L’IVO, a través de la pàgina Web, recull dades personals per a les següents finalitats o usos:

Formulari de contacte: Les dades personals de caràcter merament identificatiu (Nom i/o cognoms) i de contacte (correu electrònic, telèfon) seran tractats per a atendre la consulta, opinió, suggeriment o un altre tipus de comunicació que ens dirigisca, en relació a l’activitat realitzada per l’IVO.
Formulari ‘Vull ser pacient’: Les dades personals de caràcter merament identificatiu (Nom i/o cognoms) i de contacte (correu electrònic, telèfon) seran tractats per a iniciar el primer contacte des de l’IVO amb Vosté; per a obtindre més informació sobre l’atenció sanitària oncologia que Vosté precise.

Quina és la legitimació de l’IVO per al tractament de les seues dades?

D’acord amb les finalitats o usos avantdits, el tractament de les dades personals està legitimat amb base a les següents condicions de licitud:

  • En relació a les dades obtingudes en el formulari de ‘Contacte’ la base jurídica de licitud o legitimació és el consentiment que Vosté manifesta mitjançant l’emplenament i enviament de les dades, de manera lliure i voluntària.
  • En relació a les dades obtingudes en el formulari de ‘Vull ser pacient’ la base jurídica de licitud o legitimació és la necessitat de gestionar la relació precontractual amb l’IVO.

Per quant temps conservem les seues dades?

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades personals?

Les dades personals tractats per l’IVO, a través dels citats formularis disposats en la pàgina Web, no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei.

Quins són els seus drets en relació al tractament que fem de les seues dades?

L’IVO informa que té dret a accedir a les seues dades personals i obtindre confirmació sobre com s’estan tractant aquestes dades. Així mateix, té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que hagen sigut recaptats per l’IVO.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas l’IVO únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de les possibles reclamacions.

Per favor observe que la supressió o limitació del tractament és únicament possible si i en la mesura en què aquest tractament està basat en el consentiment o en interés legítim. Si es basa en el consentiment, té el dret a retirar-lo en qualsevol moment, però la retirada del mateix no afecta a la legalitat del tractament basat en el seu consentiment abans de la seua retirada. En cas d’una sol·licitud de supressió, podríem conservar una còpia de les seues dades personals per a les nostres finalitats de manteniment de registres i per a evitar accedir a les seues dades personals en els nostres sistemes després de la seua sol·licitud.

Així mateix, també en determinades circumstàncies Vosté podrà oposar-se al tractament de les seues dades personals amb la finalitat informada per l’IVO. En aqueix cas, l’IVO cessarà en el tractament de les dades personals, llevat que concórreguen motius legítims, o per a garantir l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, Vosté podrà sol·licitar el dret a la portabilitat i obtindre per a si mateix o per a un altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació contractual formalitzada amb l’IVO.

Vosté podrà exercir tals drets mitjançant escrit dirigit a l’adreça postal a dalt indicada o al correu electrònic dpo@fivo.org.

Resultant necessari acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l’enviament de còpia del seu DNI, NIE, Passaport o document equivalent.

L’IVO li facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Vosté podrà retirar el consentiment en qualsevol moment, en el cas que s’haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Vosté podrà presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades (dpo@fivo.org).