en | es | val
en · es · val

Assajos clínics

ivo.es Investigació Assajos clínics
a

Què és un assaig clínic?

És un estudi que permet determinar si un tractament, medicament, dispositiu, tècnica diagnòstica o terapèutica nova contribuirà a previndre, detectar o tractar una malaltia, a través de la seua aplicació a éssers humans.

Els assajos clínics també ajuden a descobrir si aquests nous tractaments són innocus i si són millors que els tractaments actuals.

El procés complet per a la comercialització d’un nou medicament és d’uns 10 anys. Durant eixe temps, el nombre de subjectes/assaig augmenta

Fases d'un assaig clínic

El desenvolupament de nous fàrmacs passa per un procés anomenat «assaig clínic»: la investigació que té l’objectiu de trobar nous medicaments per a la prevenció i el tractament de malalties, entre elles el càncer, així com noves tècniques diagnòstiques i quirúrgiques.

Finalitzada la fase preclínica (obtenció de noves substàncies químiques i experimentació amb animals en laboratori) i abans de comercialitzar eixe medicament, els investigadors assagen la seua eficàcia, comproven la seua seguretat i analitzen els seus resultats en relació als dels fàrmacs disponibles fins a eixe moment.

Els assajos on es compara el tractament que s’hi investiga amb la teràpia ja establida es diuen «doble cec»; ni els participants ni els investigadors saben qui rep cadascun d’ells. Això garanteix l’objectivitat.

Tolerància i seguretat

És el primer pas de la investigació d'un medicament en persones. Normalment, quan es tracta de medicaments contra el càncer, és a dir aquells que impedeixen o retarden la divisió cel·lular i que són utilitzats en el tractament contra el càncer, l'assaig es realitza en voluntaris sans o en pacients. Ens proporciona informació preliminar sobre la seguretat i la tolerància d'aquests fàrmacs.

Comparació d'eficàcia i seguretat amb tractaments estàndard

S'amplia la mostra fins a milers de pacients. Participen nombrosos investigadors que valoren l'eficàcia del nou medicament. S'analitzen els efectes adversos. Es compara aquest nou fàrmac amb el tractament estàndard per a confirmar l'evidència de la seua eficàcia. Aquesta fase és prèvia a l'autorització i comercialització d'un fàrmac.

Comercialització i noves indicacions

El medicament ja està comercialitzat. Es duu a terme per a controlar la seguretat a llarg termini del medicament i analitzar els resultats sobre la malaltia en si mateixa. S'estudien noves indicacions o dosatges del producte, i es compara amb altres fàrmacs ja coneguts.

Assajos clínics que realitza l'IVO

Descripció d’assajos clínics per especialitat i tumor.

TÍTOL: Hemopach versus drenatge axil·lar per a un millor control del seroma post limfadenectomia axil·lar. Estudi clínic aleatoritzat, controlat i multicèntric. CODI: REDHEMOPACH 

 

TÍTOL: Assaig clínic multicèntric Fase IV per a avaluar l'eficàcia de la quimioteràpia intraoperatòria hipertèrmica (HIPEC) amb Mitomicina-C després de la citorreducció quirúrgica completa en pacients amb metàstasis peritoneals de càncer de còlon. CODI: GECOP-MMC

TÍTOL: Estudi en fase III, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo de Debio 1143 combinat amb quimioteràpia, amb un derivat del platí i radioteràpia d'intensitat modulada amb fraccionament convencional en pacients amb carcinoma escatós de cap i coll localment avançat apte per a quimioradioteràpia definitiva (TrilynX).
CODI: Debio 1143-SCCHN-301 (TrilynX_)

TÍTOL: Estudi doble emmascarat, controlat amb placebo i aleatoritzat de cemiplimab complementari comparat amb placebo després de tractament quirúrgic i radioteràpia en pacients amb carcinoma epidermoide cutani d'alt risc.
CODI: R2810-ONC-1788

 

TÍTOL: Estudi de fase I, obert, multicèntric, d'escalada de dosi de CK-301 administrat per via intravenosa en monoteràpia a pacients amb càncers avançats (Oberta només Cohort 7: Histologically confirmed diagnosis of unresectable or metastatic cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) not amenable to local therapy).
CODI: CK-301-101

TÍTOL: Estudi fonamental, aleatoritzat i en obert del tractament simultani amb TTFields (camps elèctrics per al tractament de tumors, 150 kHz) i gemcitabina i nab-paclitaxel (paclitaxel unit a albúmina en formulació de nanopartícules), com a tractament de primera línia de l'adenocarcinoma pancreàtic en estadi localment avançat CODI: PANOVA-3 (EF-27) TÍTOL: Estudi de fase II de durvalumab (MEDI4736) en combinació amb teràpia neoadjuvant total (TNT) en càncer colorectal localment avançat (assaig DUREC) CODI: ESR-17-13082 GEMCAD 17-03 (DUREC)
TÍTOL: Assaig de fase II, aleatoritzat, obert, amb l'anti-PD1 TSR-042 com a teràpia de manteniment en pacients amb càncer de cèrvix localment avançada d'alt risc després de quimioradioteràpia. CODI: GEICO 78-C (ATOMICC) TÍTOL: Atezolizumab en combinació amb bevacizumab i quimioteràpia versus beacizumab i quimioteràpia en càncer d'ovari recurrent: un assaig aleatoritzat de fase III CODI: ENGOT OV-34 /AGO-OVAR 2.29 /GEICO 65-O TÍTOL: The OVAL Study: A Randomized, Controlled, Double-Arm, Double-Blind, Multi-Center Study of Ofranergene Obadenovec (VB-111) Combined with Paclitaxel vs. Paclitaxel Combined with Placebo for the Treatment of Recurrent Platinum-Resistant Ovarian Cancer. CODI: VB-111-701/GOG-3018 (OVAL) TÍTOL: Estudi clínic de fase III, multicèntric, doble cec, controlat amb placebo que compara la quimioimmunoteràpia (paclitaxel-carboplatí-oregovomab) enfront de la quimioteràpia (paclitaxel-carboplatí-placebo) en pacients amb carcinoma epitelial d'ovari, de les trompes de Fal·lopi o peritoneal en estadi avançat. CODI: QPT-ORE-005 (FLORA-5) TÍTOL:Estudi clínic de fase III, aleatoritzat, sense emmascarament i controlat amb un producte comparatiu actiu de pembrolizumab enfront de la quimioteràpia doble amb derivats del platí en participants amb carcinoma endometrial avançat o recurrent amb defectes en la reparació d'errors d'aparellament (dMMR) en primera línia. CODI: MK-3475-C93/GOG-3064/ENGOT-en15
TÍTOL: Three versus five years of adjuvant imatinib as treatment of patients with operable GIST with a high risk for recurrence: a randomised phase III study. CODI: SSGXXII (GEIS 42) TÍTOL: Estudi de fase III, aleatoritzat, doble cec, adaptatiu, controlat amb placebo/paclitaxel d'AVB-S6-500 en combinació amb paclitaxel en pacients amb càncer d'ovari resistent al platí i recurrent. CODI: AVB500-OC-004/ GOG-3059/ ENGOT OV66
TÍTOL: Estudi finestra d'oportunitat amb pelareorep en càncer de mama en estadi primerenc. CODI: AWARE-1 TÍTOL: Assaig fase II, obert i multicèntric per a avaluar l'eficàcia i seguretat de nal-IRI en pacients amb càncer de mama HER2 negatiu amb metàstasis cerebrals en progressió. CODI: MedOPP107-­ PHENOMENAL TÍTOL: Estudi de fase III, obert, multicèntric i aleatoritzat de palbociclib com a tractament adjuvant combinat amb hormonoteràpia en comparació amb hormonoteràpia sola en pacients amb recidiva locoregional aïllada de càncer de mama extirpat amb receptor hormonal positiu i HER2 negatiu. CODI: IBCSG 59-19 / BIG 18-02 (POLAR) TÍTOL: Estudi en fase III, multicèntric, aleatoritzat i obert per a comparar atezolizumab (anticòs anti−pd-l1) en combinació amb quimioteràpia adjuvant basada en antraciclina/taxà enfront de només quimioteràpia en pacients amb càncer de mama triple negatiu operable. CODI: WO39391.- IMpassion 030 (BIG 16-05/AFT-27) TÍTOL: Estudi fase II de teràpia adjuvant amb palbociclib com a alternativa a la quimioteràpia en pacients d'edat avançada amb càncer de mama primerenc, ER+/HER2- d'alt risc (APPALACHES). CODI: EORTC-1745-ETF-BCG (APPALACHES) TÍTOL: Estudi en fase III, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo per a avaluar l'eficàcia i seguretat de GDC-0077 en combinació amb palbociclib i fulvestrant en comparació amb placebo més palbociclib i fulvestrant en pacients amb càncer de  mama localment avançat o metastàtic HER-2 negatiu amb receptors hormonals positius i mutació de PIK3CA. CODI: WO41554 TÍTOL: Assaig amb enzalutamida dirigit al subtipus HER2-enriquit per PAM50 en pacients amb càncer avançat de mama/metastàtic amb receptors hormonals positiu/HER2 negatiu. CODI: SOLTI-1502 (ARIANNA) TÍTOL: Estudi en fase Ib de ipatasertib, un inhibidor de AKT, en combinació amb pertuzumab més trastuzumab en pacients amb càncer de mama localment avançat o metastàtic amb mutació de PI3KCA i positivitat d'HER2. CODI: SOLTI-1507 (IPATHER) TÍTOL: Assaig clínic fase II dirigit a la malaltia no luminal determinat per la plataforma PAM50 com a predictor d'eficàcia a l'administració de pembrolizumab amb paclitaxel en pacients amb càncer de mama avançat/metastàtic amb receptors hormonals positius/HER2-negatius, que han progressat al tractament inhibidor de CDK4/6. CODI: SOLTI-1716 (TATEN) TÍTOL: Assaig clínic de fase II, obert i multicèntric per a avaluar l'eficàcia i seguretat de niraparib més inhibidors de aromatasa en el càncer de mama metastàtic amb receptor hormonal (RH) positiu/receptor del factor de creixement epidèrmic humà 2 (HER2) negatiu amb o sense mutació de BRCA en línia germinal i amb deficiència en la recombinació homòloga (HRD)-l'estratègia LUZERN. CODI: MedOPP190 (LUZERN) TÍTOL: Estudi de fase II, aleatoritzat, obert, internacional i multicèntric, per a comparar l'eficàcia de la quimioteràpia estàndard enfront de letrozol en combinació amb abemaciclib com a teràpia neoadjuvant en pacients amb càncer de mama amb RH-positiu/HER-2 negatiu de risc alt/intermedi-estudi CARABELA. CODI: GEICAM/2019-01-CARABELA TÍTOL: Estudi en fase III aleatoritzat i doble cec per a avaluar l'eficàcia i la seguretat de capivasertib + fulvestrant enfront de placebo + fulvestrant com a tractament per al càncer de mama localment avançat (inoperable) o metastàtic amb receptor hormonal positiu, receptor del factor de creixement epidèrmic humà 2 negatiu (HR+/HER2−) després de la recurrència o la progressió durant o després del tractament amb un inhibidor de l'aromatasa (CAPItello-291). CODI: D3615C00001 (CAPItello-291). TÍTOL: Assaig clínic de fase II, multicèntric, obert, amb un únic grup i multicohort de trastuzumab deruxtecan (DS-8201a) en càncer de mama  avançat amb receptor del factor de creixement epidèrmic humà 2 positiu (HER 2) amb metàstasis cerebrals o carcinomatosi leptomeníngia-estudi DEBBRAH. CODI: MedOPP243 (DEBBRAH) TÍTOL: Estudi per a avaluar l'efecte de la metformina en la prevenció de la hiperglucemia en pacients amb càncer de mama avançat amb HR positiu/HER2 negatiu i mutació en PIK3ca tractats amb alpelisib i teràpia endocrina. Estudi Metallica. CODI: MedOPP240 METALLICA TÍTOL: HER2-PREDICT: Estudi translacional de mostres de tumor procedents dels assajos DS8201-A-U301 i DS8201-A-U302. CODI: SOLTI-1804 (Her2Predict) TÍTOL: Un estudi multicèntric internacional de fase II de Durvalumab (MEDI4736) en combinació amb oliparib i fulvestrant en pacients amb càncer de mama HER2 negatiu amb ER positiu metastàtic o localment avançat, seleccionats mitjançant criteris que prediuen la sensibilitat a l'olaparib. CODI: UC-0140/1812 (DOLAF) TÍTOL: Estudi clínic de determinació de temps i desplaçaments de la combinació d'una dosi fixa subcutània de pertuzumab i trastuzumab per al tractament de pacients amb càncer de mama precoç HER2 positiu. CODI: ML 42502 (PHATIMA) TÍTOL: Eficàcia de spartalizumab en múltiples tipus de càncer en pacients amb tumors amb expressió elevada d'ARNm de PD1, definida segons un punt de tall preespecificat. CODI: SOLTI-1904 (ACROPOLI) TÍTOL: Estudi de fase III, multicèntric, aleatoritzat, obert i controlat de trastuzumab durextecan (T-DXd) enfront de trastuzumab emtansina (T-DM1) en pacients amb càncer de mama primari HER2 positiu d'alt risc que presenten malaltia invasiva residual en mama o en ganglis limfàtics axil·lars després del tractament neoadjuvant. CODI: DS8201-A-U305 (DESTINY-Breast05) TÍTOL: Estratègia sense quimioteràpia basada en la resposta patològica completa amb trastuzumab-pertuzumab per via subcutània i T-DM1 en càncer de mama HER2 positiu en estadi inicial (PHERGAIN-2). CODI: MedOPP293_PHERGAIN-2 TÍTOL: Estudi de fase 3, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo de pembrolizumab combinat amb quimioteràpia en comparació amb placebo més quimioteràpia en el tractament del càncer de mama localment recurrent i inoperable o metastàtic amb receptors hormonals positius i receptor 2 del factor de creixement epidèrmic humà negatiu (RH+/HER2-) candidat a quimioteràpia (KEYNOTE-B49). CODI: MK3475-B49 TÍTOL: Estudi de fase 1a/b en el qual s'avalua LY3484356 en monoteràpia i en combinació amb abemaciclib en pacients amb càncer de mama metastàtic o localment avançat ER+ i HER2-. CODI: J2J-MC-JZLA TÍTOL: Estudi fase 1b/2, obert, aleatoritzat, no comparatiu de nadunolimab en combinació amb gemcitabina i carboplatí en pacients amb càncer de mama avançat triple negatiu-Estudi TRIFOUR. CODI: CAN04CLIN005 TÍTOL:Estudi en fase IIIb/IV obert, multinacional i multicèntric de trastuzumab deruxtecan en pacients amb o sense metàstasi cerebral inicial amb càncer de mama avançat/metastàtic positiu per a HER2 prèviament tractat (DESTINY-Breast12). CODI: D9673C00007 (DESTINY-Breast12) TÍTOL:Estudi fase II, aleatoritzat, per a avaluar la incidència de discontinuació deguda a diarrea en els 3 primers cicles de tractament en pacients amb càncer de mama precoç HER2 positiu (HER2+), receptor hormonal positiu (RH+), tractats amb neratinib combinat amb loperamida versus neratinib amb escalada inicial de dosi en combinació amb loperamida (segons necessitat) versus neratinib en combinació amb loperamida i colesevelam-Estudi DIANER. CODI: GEICAM/2018-06_DIANER TÍTOL:Ribociclib i teràpia endocrina en no adjuvància i adjuvància per a càncer de mama receptor d'estrògens-positiu (RE+) i HER-2 negatiu (HER2-) d'alt risc clínic. CODI: SOLTI-1911 ( RIBOLARIS)
TÍTOL: Estudi fase III, aleatoritzat, a doble cec, d'immunoteràpia adjuvant amb nivolumab enfront de placebo després de resecció completa de melanoma en estadi IIB/C. CODI: CA209-76K. TÍTOL: Estudi fase II, multicèntric, obert, per a avaluar la seguretat i l'eficàcia de l'anticòs agonista de CD40 APX005M, amb o sense radioteràpia corporal estereotàctica, en adults amb melanoma no resecable o metastàtic. CODI: APX005M-010
TÍTOL: Estudi en fase III, multicèntric, aleatoritzat i obert de rucaparib enfront del tractament triat pel metge per a pacients amb càncer de pròstata metastàtic resistent a la castració associat a una deficiència en la recombinació homòloga. CODI: CO-338-063 (TRITON 3) TÍTOL: Assaig de fase III, aleatoritzat i doble cec de pembrolizumab (MK-3475) combinat amb enzalutamida enfront d'un placebo en combinació amb enzalutamida en participants amb càncer de pròstata resistent a la castració metastàtic (CPRCm). CODI: MK-3475-641 TÍTOL: Assaig de fase II aleatoritzat per a avaluar l'activitat antitumoral del tractament amb enzalutamida i talazoparib (PF-06944076) en pacients amb càncer de pròstata metastàtic sense teràpia hormonal prèvia. CODI: MEDOPP234 (ZZ-First Study). TÍTOL: Estudi de fase IV, aleatoritzat, obert, multicèntric de l'eficàcia i la seguretat de la dosi habitual de diclorur de radi-223 en comparació amb les dosis habituals d'un tractament antihormonal nou (AHN) en pacients amb càncer de pròstata resistent a la castració metastàtic predominant en ossos i en progressió durant/després d'una línia d'AHN. CODI: BAY 88-8223 / 20510 TÍTOL: Estudi de fase III, multicèntric, aleatoritzat i obert en el qual es compara 177Lu-PSMA-617 enfront d'un canvi de teràpia dirigida al receptor d'andrògens en el tractament d'homes amb càncer de pròstata metastàtic progressiu resistent a la castració que no hagen rebut taxans. CODI: CAAA617B12302 TÍTOL: BioChip-Estudi de fase II, obert, guiat per biomarcadors de l'eficàcia del carboplatí en pacients amb càncer de pròstata resistent a la castració metastàtic prèviament tractats (CPRC). CODI: BioChip (CNIO-CP-2019-01). TÍTOL: Estudi fase III, aleatoritzat, doble cec de talazoparib combinat amb enzalutamida enfront de placebo amb enzalutamida en homes amb càncer de pròstata metastàtic sensible a la castració amb mutació del gen DDR. CODI: C3441052 _ TALAPRO-3. TÍTOL:Estudi en fase III, muticèntric, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo de fuzuloparib combinat amb acetat de abiraterona i prednisona (AA-P) enfront de placebo combinat amb AA-P com a tractament de primera línia en pacients amb càncer de pròstata resistent a la castració metastàtic (CPRCm). CODI: SHR3162-III-305 (FUZUPRO)
TÍTOL: Estudi de fase III, aleatoritzat, obert i multicèntric per a avaluar l'eficàcia i seguretat de pirotinib enfront de docetaxel en pacients amb càncer de pulmó no microcític (CPNM), no epidermoide, avançat, que alberga una mutació en l'exó 20 d'HER2, i que han mostrat progressió durant o després de la quimioteràpia amb platí. CODI: HR-BLTN-Ⅲ-NSCLC _ PYR301 TÍTOL: Assaig clínic fase III de quimioteràpia adjuvant versus quimioinmunoteràpia en pacients amb càncer de pulmó no microcític en estadi IB-IIIA amb resecció completa-NADIM-ADYUVANT. CODI: NADIM (CA209-7YC)-GECP 20/05 TÍTOL: Estudi aleatoritzat de fase III de sitravatinib en combinació amb nivolumab enfront de docetaxel en pacients amb càncer de pulmó no microcític, no escatós, avançat, amb progressió de la malaltia durant o després de la quimioteràpia amb platí i el tractament amb inhibidor de punt de control (SAPPHIRE). CODI: 516-005 (MIRATI)
TÍTOL: Estudi pilot per a avaluar eficàcia, seguretat i tolerabilitat de cabozantinib en pacients majors fràgils amb càncer renal metastàtic: estudi CABOMAYOR. CODI: SOGUG-2018-A-IEC (REN)-2 (CABOMAYOR) TÍTOL: Estudi en fase III aleatoritzat, doble cec i controlat de cabozantinib en combinació amb nivolumab i ipilimumab en comparació amb nivolumab i ipilimumab en pacients amb carcinoma de cèl·lules renals avançat o metastàtic no tractat prèviament de risc intermedi o desfavorable. CODI: EXELISIS  (XL184-313) (COSMIC) TÍTOL: Estudi de fase 3, obert i aleatoritzat de MK-6482 en comparació amb everolimus en participants amb carcinoma renal avançat que ha progressat després de tractaments previs dirigits contra PD-1/L1 i VEGF. CODI: MK-6482-005. TÍTOL: Assaig clínic de fase II, obert i d'un sol grup de pembrolizumab combinat amb levantinib en un participant amb adenocarcinoma renal de cèl·lules no clares (ACRcnc) avançat/metastàtic en primera línia de tractament (KEYNOTE-B61). CODI: MK-3475-B61 TÍTOL: Estudi en fase Ib obert per a avaluar la seguretat, tolerabilitat, farmacocinètica, immunogenicitat i activitat antitumoral de MEDI5752 en combinació amb axinitib en pacients amb carcinoma de cèl·lules renals avançat. CODI: D7980C00003 (MEDI5752). TÍTOL Estudi fase III obert, aleatoritzat i controlat d'enfortumab vedotina en combinació amb pembrolizumab, enfront de quimioteràpia en carcinoma urotelial localment avançat o metastàtic que no ha sigut tractat prèviament. CODI: SGN22e-003 (EV-302). TÍTOL: Estudi de fase II, aleatoritzat i obert, de trilaciclib administrat juntament amb quimioteràpia de primera línia amb un derivat del platí i tractament de manteniment amb avelumab en pacients amb carcinoma urotelial localment avançat o metastàtic que no ha sigut tractat prèviament (PRESERVE-3). CODI: G1T28-209 PRESERVE 3 (PXL 258576)
TÍTOL: Assaig fase II multicèntric de palbociclib en segona línia de sarcomes avançats amb sobreexpresió CDK4. CODI: GEIS 51
TÍTOL: Estudi de fase II de durvalumab (MEDI4736) combinat amb tremelimumab per al tractament de pacients amb carcinoma tiroidal avançat, resistent al tractament i progressiu (assaig DUTHY). CODI: GETNE T1812 (DUTHY)
TÍTOL: Estudi de fase I, d'increment de dosi i amb ampliació de cohorts, de TSR-042, un anticòs monoclonal anti-PD-1, en pacients amb tumors sòlids avançats. CODI: 4010-01-001 (TSR-042) GARNET TÍTOL: Estudi multicèntric de fase I/II per a estudiar la seguretat, la farmacocinètica i l'eficàcia preliminar d'APL-101 en subjectes amb càncer de pulmó no microcític amb mutacions per omissió de l'exó 14 de c-Met i tumors sòlids avançats amb desregulació de c-Met. CODI: Apollomics (APL-101-01). TÍTOL: Estudi en fase I/II obert, multicèntric i dut a terme per primera vegada en humans per a avaluar la seguretat, tolerància, farmacocinètica i activitat antitumoral de TPX-0005 en pacients amb tumors sòlids avançats amb reordenacions d'ALK, ROS1o NTRK1-3 (TRIDENT-1). CODI: TPX-0005-01 (TRIDENT-1). TÍTOL: Assaig d'extensió de fase III, obert i multicèntric per a estudiar la seguretat i eficàcia a llarg termini en participants amb tumors avançats que actualment estan en tractament o en seguiment en un assaig de pembrolizumab. CODI: MK3475-587. TÍTOL: Estudi en fase II de futibatinib en pacients amb tumors sòlids avançats que alberguen aberracions  del FGFR (RECEPTOR DEL FACTOR DE CREIXEMENT DE FIBROBLASTS). CODI: TAS-120-202. TÍTOL:Estudi de fase I/II, multicèntric i obert per a avaluar la seguretat, la tolerabilitat, la farmacocinètica i les dades preliminars d'activitat antitumoral de JAB-21822 en monoteràpia i en combinació en pacients adults amb tumors sòlids avançats portadors de la mutació KRAS G12C. CODI:JAB-21822-1001
TÍTOL: Estudi de Fase Ib-II per a avaluar la seguretat, eficàcia, farmacocinètica i farmacodinàmica d'erdafitinib combinat amb JNJ-63723283, un anticòs monoclonal anti-PD-1, en subjectes amb càncer urotelial metastàtic o no resecable amb determinades alteracions del gen del FGFR. CODI: 42756493BLC2002 (NORSE). TÍTOL: Estudi fase I-II per a estudiar la seguretat i eficàcia de la combinació de niraparib i cabozantinib (XL184) en pacients amb carcinoma urotelial avançat després d'un fracàs amb quimioteràpia de primera línia basada en platí. CODI: NICARAGUA (FCR173009) TÍTOL: Estudi fase II aleatoritzat per a avaluar la teràpia trimodal amb o sense adjuvants combinada amb durvalumab (MEDI4736) en pacients amb càncer de bufeta múscul-invasiu. CODI: BL.13. TÍTOL: Estudi fase III, obert, aleatoritzat, de nivolumab combinat amb ipilimumab enfront de quimioteràpia de referència en participants amb càncer urotelial irresecable o metastàtic no tractat prèviament. CODI: CA209-901 TÍTOL: Estudi de fase III, aleatoritzat i doble cec per a avaluar pembrolizumab (MK-3475) perioperatori + quimioteràpia neoadjuvant enfront d'un placebo peroperatori + quimioteràpia neoadjuvant en participants amb càncer de bufeta amb invasió muscular que són aptes per a rebre cisplatí (KEYNOTE-866). CODI: MK-3475-866 TÍTOL: Assaig de fase III, multicèntric, doble cec, aleatoritzat i controlat amb placebo d'infigratinib per al tractament adjuvant de subjectes amb carcinoma urotelial invasiu amb alteracions del gen FGFR3 sensibles (PROOF 302). CODI: QBGJ398-302 (PROOF 302) TÍTOL: Estudi de fase III, doble cec, multicèntric i aleatoritzat d'atezolizumab (anticòs ANTI-PD-L1) en comparació amb un placebo com a tractament adjuvant en pacients amb càncer de bufeta amb invasió muscular d'alt risc que tenen nivells de CTDNA positius després d'una cistectomia. CODI: BO42843 (IMVigor011)  

TÍTOL: Estudi en fase II, aleatoritzat i obert d'ODM-201 oral enfront de la teràpia de privació d'andrògens amb agonistes i antagonistes de LHRH en homes amb càncer de pròstata sense tractament hormonal previ. CODI: EORTC 1532

 

TÍTOL: Estudi de fase 3 aleatoritzat de cistectomia en combinació amb pembrolizumab perioperatori enfront de la cistectomia sola en participants amb càncer de bufeta amb invasió muscular que no són aptes per a rebre cisplatí (KEYNOTE-905). CODI: MK-3475-905.

 

TÍTOL: Estudi fase III, aleatoritzat, doble cec i controlat amb placebo sobre l'ús de apalutamida en pacients amb càncer de pròstata d'alt risc, localitzat o localment avançat que són candidats a una prostatectomia radical. CODI: 56021927PCR3011 (PROTEUS).

 

TÍTOL: Fase II. Seguretat i eficàcia de la limfadenectomia guiada per IGC vs la ePLND en pacients diagnosticats de CP i subsidiaris de PR i limfadenectomia. CODI: PersonaLymPCA.

 

TÍTOL: Estudi fase II aleatoritzat de erdafitinib enfront de la selecció de l'investigador de quimioteràpia intravesical en subjectes que van rebre el bacil de Calmette-Guérin (BCG) i van presentar recidiva de càncer de bufeta no múscul-invasiu (NMIBC) d'alt risc i mutacions o fusions del FGFR. CODI: 42756493BLC2003 (RAGNAR-THOR-2)

 

TÍTOL: Estudi de fase III internacional, aleatoritzat, obert i amb tres grups paral·lels de PF-06801591, un anticòs anti-PD1, en combinació amb bacil de Calmette-Guérin (inducció de BCG amb o sense manteniment de BCG) enfront de BCG (inducció i manteniment) en participants amb càncer de bufeta no múscul-invasiu i d'alt risc sense tractament previ amb BCG. CODI: B8011006

 

TÍTOL: PROCADE: Estudi de fase 3, multinacional, aleatoritzat, doble cec, de no inferioritat, per a avaluar l'eficàcia i la seguretat de HC-1119 oral enfront de enzalutamida en el càncer de pròstata resistent a la castració metastàsic (CPRCm). CODI: HC1119-CS-03

 

TÍTOL: Quimioteràpia neoadjuvant versus adjuvant en carcinoma urotelial del tracte urinari superior. Assaig clínic aleatoritzat de viabilitat fase II. CODI: URANUS

Com participar

El pacient signa sempre un consentiment informat en què posa de manifest que està d’acord a participar en l’assaig i que se li ha proporcionat tota la informació.

Els pacients són lliures per a decidir la seua participació en un assaig clínic, només poden incorporar-se a un i poden abandonar-lo en qualsevol moment si així ho desitgen.

Els assajos clínics estan regulats per llei i requereixen l’aprovació de la Direcció i el Comité Ètic d’un hospital.

Estudis científics

Són projectes d’investigació que permeten avaluar un determinat aspecte o factor d’un fàrmac que incideix sobre el tractament d’un grup de pacients.

L’objectiu dels estudis és respondre a preguntes, després d’observar els efectes que tenen els medicaments autoritzats o tractaments estàndard en malalts, tenint en compte les seues característiques genètiques.