en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Cures pal·liatives

ivo.es Tractament Cures pal·liatives

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les cures pal·liatives constitueixen un plantejament que millora la qualitat de vida dels pacients i dels qui l’envolten quan afronten problemes associats a una malaltia crònica i potencialment progressiva. Prevenen i alleugen el sofriment a través de la identificació primerenca, l’avaluació i el tractament correctes del dolor i altres problemes, siguen aquests d’ordre físic, psicosocial o espiritual. L’enfocament actual de l’atenció a pacients crònics amb malaltia avançada tracta d’identificar de manera primerenca a persones que requereixen cures pal·liatives.

Les cures pal·liatives es basen en el treball en equip coordinat en diferents nivells assistencials per tal d’identificar i proporcionar assistència a aquells pacients en condicions d’especial fragilitat i als qui els proporcionen cures en el seu entorn familiar i afectiu.

Les cures pal·liatives i el càncer

Actualment, el model d’atenció de cures pal·liatives és un model integrat d’atenció que s’integra de manera coordinada amb la resta de tractaments contra el càncer amb l’objectiu de controlar la malaltia i els símptomes associats a ella, tractant de buscar la millora de la qualitat de vida de les persones en totes les etapes de la malaltia.

Les cures pal·liatives poden complementar o enriquir les teràpies específiques per al càncer o poden convertir-se en l’enfocament únic de l’atenció. Es tracta d’identificar als pacients diana independentment del moment de la seua malaltia.

Constitueixen una atenció individualitzada i adaptada a les característiques de cada pacient que valora els seus aspectes físics, emocionals, sociofamiliars i espirituals, basada en un model d’atenció multidimensional.

Característiques de les cures pal·liatives

Quan són necessàries les cures pal·liatives?

Les cures pal·liatives poden proveir-se al llarg del tractament contra el càncer, des del diagnòstic fins al final de la vida. La integració i coordinació de l’atenció que rep el pacient és el punt clau per a controlar amb èxit el procés durant la malaltia, incloent-hi l’etapa de la malaltia avançada. Per això, aquesta atenció ha d’incloure a tots els especialistes que atenen el pacient en qualsevol moment de la seua malaltia.

A l'hospital

El pacient, en algun moment de la seua evolució, pot necessitar una atenció més continuada en la planta d'hospitalització, perquè les seues necessitats així ho requereixen (reagudització d'algun procés, aparició de nous problemes clínics, desig exprés del pacient, etc.).

Durant la seua estada hospitalària, el pacient rebrà unes cures especialitzades per tal de donar cobertura a aquests canvis, controlar símptomes difícils i atendre necessitats complexes.

L'assistència en planta es coordina amb l'assistència al domicili. El pacient se sent atés per un equip coordinat amb capacitat de comunicació que li proporciona una atenció integral en els diferents moments de la seua malaltia.

Al domicili

Personal metge i infermer amb experiència en cures pal·liatives atendran el pacient en el seu domicili, de manera coordinada amb tots els recursos de l'hospital i amb l'estret suport de l'equip del Servei de Psicologia de l'IVO.

L'equip realitza una valoració integral atés el model multidimensional de necessitats de pacient i cuidador, i proporciona una atenció adaptada a cada situació, que tracta de donar resposta a les necessitats existents en cada entorn.

Es traça un pla d'atenció individualitzat, segons aquestes necessitats, centrat sempre en el pacient. Aquest pla individualitzat d'atenció marcarà el ritme de l'atenció i s'adaptarà als canvis en la situació clínica del pacient.