en | es | val
en · es · val

CEIm

ivo.es Investigació CEIm

Comité d'Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm)

És l’organisme independent, constituït per professionals sanitaris i membres no sanitaris, encarregat de vetlar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels subjectes que participen en un assaig clínic, i d’oferir garantia pública respecte aquest tema.

La seua funció és la supervisió i el control continuat dels assajos clínics, que han de complir la normativa vigent pel que fa als aspectes metodològics i ètics.

CEIm FIVO

Composició del CEIm

President:

D. Esteban Morcillo Sánchez (Farmacòleg clínic).

Vicepresident:

D. Ignacio Gil-Bazo (Metge especialista en Oncologia).

Secretari tècnic:

D. Carlos Andrés Blasco (Farmacèutic especialista en Farmàcia Hospitalària).

Vocals:

 • Ismael Pastor Climente (Farmacèutic especialista en Farmàcia Hospitalària).
 • Joaquín Gavilá Gregori (Metge especialista en Oncologia).
 • Ángel Luis Guerrero Zotano (Metge especialista en Oncologia).
 • Dª Lourdes Bello Luna (Llicenciada en Dret).
 • Dª Mª José Ortega García (Llicenciada en Dret).
 • Julio Tudela Cuenca (Farmacèutic especialista en Anàlisis clíniques).
 • Jose Luis Trillo (Farmacèutic d’Atenció Primària).
 • Luis Gómez De Membrillera Quesada (Especialista en Medicina Familiar i Comunitària).
 • David Hervás Marín (Llicenciat en Bioestadística).
 • Dª Josefina Balaguer Cusi (Membre llec).
 • Esteban Mesas Plaza (Diplomat en Infermeria).
 • Dª Elena Oliete Ramírez (Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària).
 • Antonio José Revert Ventura (Metge especialista en Radiologia).
 • Miguel Ángel Sanz Alonso (Metge especialista en Hematologia).

Coordinador Secretaria Tècnica CEIm:

Bernat Navarro Aguir (Llicenciat en Farmàcia)

Requisits assajos clínics

La documentació a presentar per a l’avaluació d’assajos clínics amb medicaments/productes sanitaris és la indicada en el “Document d’instruccions de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per a la realització d’assajos clínics a Espanya” i en el “Memoràndum de Col·laboració i Intercanvi d’Informació entre l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i els Comités d’Ètica de la Investigació amb medicaments”.

 

Documents de la part I per a enviar a l’AEMPS i al CEIm*

 • Carta de presentació
 • Formulari de sol·licitud
 • Autorització del promotor al sol·licitant, si cal
 • Resum de protocol
 • Protocol
 • Manual de l’investigador o fitxa tècnica del medicament en investigació
 • Fitxa tècnica o manual de l’investigador dels medicaments no investigats (auxiliars)
 • Assessorament científic i pla d’investigació pediàtrica

 

Documents de la part II per a enviar només al CEIm*

Documentació a aportar per cada centre:

 

Per als assajos clínics amb medicaments, el promotor ha de presentar la documentació a través del Portal d’assajos clínics del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

Per als assajos clínics amb productes sanitaris, el promotor ha de presentar la documentació escanejada per e-mail a l’adreça ceim@fivo.org. En aquest e-mail, el promotor ha d’indicar el títol de l’estudi, el codi de protocol, el promotor i l’investigador principal de FIVO (si cal).

Requisits Estudi Observacional amb medicament (EOm)

El promotor ha de presentar tota la documentació escanejada (PDF) per e-mail a l’adreça  ceim@fivo.org.

DOCUMENTACIÓ LOCAL (DESCARREGAR REQUISITS EOm):

En els casos dels EOm que en el moment de la seua presentació no disposen d’un dictamen favorable emés pel Comité d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm), s’haurà de presentar la següent documentació en format PDF per a la seua revisió pel CEIm-FIVO:

El promotor ha de presentar tota la documentació escanejada per e -mail a l’adreça ceim@fivo.org.

DOCUMENTACIÓ GENERAL (Només és necessària en PDF):

 1. Carta de presentació (signada). Mitjançant la qual se sol·licita l’avaluació al CEIm-FIVO. Ha d’especificar el promotor, el títol de l’estudi, el codi, l’investigador principal en el centre i la relació de la documentació que s’adjunta.
 2. Formulari de registre d’estudi d’àmbit intern i/o universitari (signat). Completar només en el cas que l’estudi siga d’àmbit intern i/o universitari.
 3. Protocol complet, adaptat en la mesura que siga possible a l’estructura i contingut que es detalla en l’annex I del Reial decret 957/2020, de 3 de novembre, pel qual es regulen els estudis observacionals amb medicaments d’ús humà. Podrà ser acceptat en anglés, amb un resum en la llengua oficial de l’Estat. S’indicarà la seua versió i data.
 4. Fulla d’informació per als subjectes participants i formulari de consentiment informat, o justificació de la seua exempció. Disponible model CEIm-FIVO. S’indicarà la seua versió i data.
 5. Quadern de recollida de dades (QRD).
 6. Memòria econòmica general. Fonts de finançament de l’estudi i compensacions previstes per als subjectes participants i investigadors, en el seu cas. En cas de tractar-se d’una investigació clínica sense ànim comercial, el promotor haurà de presentar una declaració responsable signada pel promotor i per l’investigador coordinador com que l’estudi compleix amb totes les condicions referides en el paràgraf e) de l’article 2.2 del Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre.
 7. Llistat d’investigadors de cadascun dels centres sanitaris en els quals es proposa realitzar l’estudi i nombre de subjectes participants que es pretenen incloure en cada comunitat autònoma. Si l’estudi es preveu realitzar en altres països, llistat de països.
 8. Acord de delegació de responsabilitats (CRO) En cas que la sol·licitud no la presente el promotor, aquesta haurà d’incloure un document que indique les tasques delegades pel promotor a la persona o empresa que actua en el seu nom. (Si cal)
 1. Documentació de l’aprovació del protocol per l’òrgan corresponent, en el cas d’estudi imposat al titular d’autorització de comercialització d’un medicament per l’autoritat nacional competent o la Comissió Europea. (Si cal)
 2. Sol·licitud factura/Sol·licitud exempció tarifes avaluació (signada).

DOCUMENTACIÓ LOCAL (Es farà arribar a la Secretaria CEIm degudament SIGNADA, segons model propi del CEIm-FIVO):

NOTA:

 • EOm promogut per promotor extern: La gestió d’aquesta documentació se sol·licitarà al coordinador de FINCIVO (coordinacion@fincivo.org) perquè la gestione i la faça arribar al promotor.
 • EOm promogut per IP de FIVO: La gestionarà el propi investigador.
 1. Compromís de l’investigador i autorització del Cap de servici.
 2. Conformitat del servici implicat. Proves extraordinàries i /o col·laboració amb altres servicis (únicament quan calga).
 3. Formulari característiques generals de l’estudi.
 4. Qüestionari estudis amb memòria econòmica 0 €. Només en el cas d’estudis amb memòria econòmica 0 €.
 5. Compromís de confidencialitat destinat a alumnes en pràctiques. Només en el cas d’estudis d’àmbit universitari.
 6. Clàusula RGPD. Només en el cas d’estudis d’àmbit universitari.

L’estudi observacional amb medicaments (EOm) no podrà iniciar-se en el centre fins que no s’obtinga la corresponent conformitat de gerència (el promotor és personal FIVO) o se signe el contracte corresponent (el promotor és extern al centre). Per a això serà condició mínima necessària aportar justificació d’haver rebut les autoritzacions del finançament sol·licitat. Tant la conformitat d’adreça com el contracte ha de sol·licitar-se en el següent compte de correu electrònic: contratosestudios@fivo.org.

Requisits Projectes d'Investigació

El promotor ha de presentar tota la documentació escanejada (PDF) per e-mail a la direcció ceim@fivo.org.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (DESCARREGAR REQUISITS PROJECTES EN PDF):

S’haurà de presentar la següent documentació EN FORMAT PDF per a la seua revisió pel CEI-FIVO:

 

DOCUMENTACIÓ GENERAL

1. Carta de presentació (signada). Mitjançant la qual se sol·licita l’avaluació al CEI-FIVO. Ha d’especificar el promotor, el títol de l’estudi, el codi, l’investigador principal en el centre i la relació de la documentació que s’adjunta.

2. Formulari de registre projecte d’àmbit intern i/o universitari. Completar només en el cas que el projecte siga d’àmbit intern i/o universitari.

3. Protocol d’estudi complet (núm. de versió i data). Veure índex orientatiu protocol d’investigació clínica.

3. 1 Resum del protocol.

4. Fulla d’informació al pacient i consentiment informat escrit, oral davant testimonis i representant legal (núm. de versió i data) o sol·licitud d’exempció. Disponible model CEIm-FIVO.

5. Quadern de recollida de dades (QRD).

6. Memòria econòmica general.

7. Informe de disponibilitat de mostres del BIOBANC (només si calen mostres del biobanc).

8. Certificat d’assegurança de responsabilitat civil (Art 18 llei 14/2007) (si cal).

9. Acord de delegació de responsabilitats, en el cas de CRO (si cal).

10. Justificant pagament quotes (si cal). Sol·licitud factura/Sol·licitud exempció tarifes avaluació.

 

DOCUMENTACIÓ LOCAL (remetre un original segons model propi del CEIm-FIVO):

1. Compromís de l’investigador i autorització del Cap de servici.

2. CV de l’equip investigador (es recomana un format abreujat).

3. Conformitat del servici implicat. Proves extraordinàries i /o col·laboració amb altres servicis (únicament quan calga)

4. Informe de l’investigador principal.

5. Qüestionari estudis amb memòria econòmica 0 €. Només en el cas d’estudis amb memòria econòmica 0 €.

6. Compromís de confidencialitat destinat a alumnes en pràctiques. Només en el cas d’estudis d’àmbit universitari.

 

Termini de presentació: Del dia 1 al 10 de cada mes. Es podrà esmenar documentació fins al dia 15.

 

Calendari reunions CEIm
Tarifes avaluació CEIm

Contacte CEIm

Secretaria Tècnica CEIm

Bernat Navarro, Beatriz Llatas i Carmen Taltavull
E-mail: ceim@fivo.org

Telèfon: 96 069 4674 | 96 110 4673 | 96 111 4095

Direcció: Gregorio Gea, 31 | 46009 VALÈNCIA

Edifici D, 1ª Planta – Secretaria Tècnica CEIm

Gestió de contractes d'estudis clínics

Gestió idoneïtat instal·lacions FIVO (Requisits documentació/Model)

En la Fundació Institut Valencià d’Oncologia, el Director mèdic és la persona autoritzada per a signar el document d’idoneïtat de les instal·lacions.

Per a sol·licitar la tramitació de signatura d’aquest document, el promotor/CRO pot enviar un correu electrònic a: contratosestudios@fivo.org.

Amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació i informació (DESCARREGAR REQUISITS GESTIÓ IDONEÏTAT INSTAL·LACIONS EN PDF):

 

A més, en el correu electrònic de sol·licitud s’han d’indicar les dades següents:

 • Nom de l’investigador principal
 • Servici de l’hospital en el qual es realitzarà l’estudi
 • Si necessiten el document amb signatura original o és suficient amb l’escaneig en PDF
Gestió contractes assajos clínics (Requisits documentació/Models interns)

Els contractes d’assajos clínics que se signen amb la Fundació Institut Valencià d’Oncologia es gestionaran segons les instruccions que es descriuen a continuació.

El correu electrònic de contacte per a la negociació dels contractes és contratosestudios@fivo.org.

La documentació i la informació que haurà d’aportar el promotor per a completar l’expedient intern del centre és la següent: (DESCARREGAR REQUISITS GESTIÓ CONTRACTES EECC EN PDF):

1. Protocol en anglés o castellà

2. Resum del protocol en castellà.

3. Fulla d’informació al pacient/Consentiment informat

4. Annex 1A (si està disponible en el moment de la signatura)

5. Certificat pòlissa d’assegurança. Ha de constar la següent informació:

Centre: Fundació Institut Valencià d’Oncologia

Direcció del centre: C/ Profesor Beltrán Báguena, 8 | 46009 València

Fundació: Fundació d’Investigació Clínica de l’Institut Valencià d’Oncologia (FINCIVO)

Direcció de la fundació: C/ Ricardo Micó, nº 3 – Local nº 1 | 46009 València

Investigador principal.

6. Memòria econòmica general.

7. Poders/delegació (CRO). Justificació de la representació de les parts signants en el contracte.

8. Dictamen CEIm (si està disponible en el moment de la signatura)

9. Autorització AEMPS (si està disponible en el moment de la signatura)

10. CV de l’IP

11. Informació sobre el subministrament de la medicació experimental i de comparació (relació de medicació que s’aporta i la que no s’aporta). Completar formulari adjunt.

12. Nom del CEIm i estat de la sol·licitud al CEIm i a l’AEMPS. Completar formulari adjunt.

 

MEMÒRIA ECONÒMICA LOCAL

De manera simultània, s’ha de negociar l’annex de la memòria econòmica local amb Bernat Navarro bnavarro@fivo.org (TELÈFON: 96 069 4674). Depenent de com se signarà el contracte s’ha d’utilitzar un dels següents models:

– Model Annex Memòria Econòmica interna FIVO contracte castellà.
– Model Annex Memòria Econòmica interna FIVO contracte bilingüe.

 

SÓN DOS PROCESSOS GESTIONATS DE MANERA INDEPENDENT

– El cos del contracte es negocia en contratosestudios@fivo.org (No posar en còpia a aquesta adreça en els correus que van dirigits a la negociació de la memòria econòmica local).
– La memòria econòmica local es negocia directament amb bnavarro@fivo.org (No posar en còpia a aquesta adreça en els correus que van dirigits a la negociació del cos del contracte). Una vegada tancat l’annex de memòria econòmica local, podrà ser bolcat en el contracte.

Models FIVO Contractes Estudis Clínics

Després de la publicació del Decret 73/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual es regula la gestió d’assajos clínics i estudis postautorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris [2009/6667], s’utilitzaran els següents models de contracte:

 

Models FIVO Addendes Estudis Clínics

En cas de produir-se una extensió de l’estudi clínic, un canvi d’investigador principal o bé una modificació rellevant que porte implícit un augment o disminució del cost de l’estudi clínic inicialment previst, es realitzarà una addenda al contracte.

S’utilitzaran els següents models d’addendes:

*En el cas que siga necessari signar l’addenda en bilingüe, es requereix aportar traducció jurada, junt amb el certificat de traductor jurat acreditat pel Ministeri d’Afers Exteriors.

Tarifes per gestió administrativa

Contacte Secretaria Investigació FIVO

Secretaria Investigació FIVO

Bernat Navarro, Beatriz Llatas i Carmen Taltavull
E-mail: contratosestudios@fivo.org

Telèfon: 96 110 4673 | 96 111 4095

Direcció: Gregorio Gea, 31 | 46009 VALÈNCIA

Edifici D, 1ª Planta – Secretaria Investigació FIVO

Assajos clínics en l'IVO

L’Institut Valencià d’Oncologia ha participat en el desenvolupament de gran part dels nous fàrmacs contra el càncer comercialitzats en els darrers 20 anys i actualment és un dels centres del país que compta amb més assajos clínics amb fàrmacs oncològics.