en | es | val
en · es · val

Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor

ivo.es Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor

L’anestesiologia és l’especialitat mèdica responsable de l’atenció global del pacient abans, durant i després de la cirurgia. A més del quiròfan, inclou moltes altres àrees d’actuació; existeix una altra sèrie de processos diagnòstics i terapèutics on cal sedació i analgèsia, com ara la radiologia intervencionista, les exploracions endoscòpiques, la radioteràpia, etc. També s’ocupa de l’atenció al pacient crític i del tractament del dolor.

L’anestesiòleg és el metge especialista que atén el malalt durant tot el procés. La seua funció no es limita només a “adormir” els pacients, sinó també a protegir i regular les seues funcions vitals durant la intervenció quirúrgica i en el postoperatori. Per a això disposa, en qualsevol de les àrees on actua, de l’equip electrònic necessari per a vigilar i assistir en tot moment. Fa servir, a més, un gran nombre de fàrmacs per a mantindre i revertir l’anestèsia, i tractar tots els problemes que pogueren sorgir durant l’episodi.

En el servici es du a terme, per tant, una atenció integral al pacient en les tres àrees de l’especialitat: anestesiologia, unitat de reanimació i cures crítiques, i unitat de tractament del dolor

Àrees del servici

Àrea d'Anestesiologia

El procés comença amb l’avaluació del malalt en la consulta preoperatòria, en la qual s’intenta que el pacient es trobe en les millors condicions abans i durant la intervenció, perquè el postoperatori es desenvolupe de manera favorable. Es confecciona una història clínica completa, que inclou les malalties prèvies del pacient i el seu estat actual, el tractament farmacològic que rep, els antecedents quirúrgics, la investigació d’hàbits tòxics, al·lèrgies, etc. Es revisen les proves preoperatòries i, si cal, se sol·liciten estudis addicionals. A partir d’aquesta informació, s’elabora un pla anestèsic adequat al pacient i al tipus d’intervenció, i se l’informa del tipus d’anestèsia (general, epidural, sedació…). A més, es pauta una medicació, per a ser administrada abans del procés, que evita l’ansietat. S’informa el pacient dels riscs medicoquirúrgics generals i els del seu cas en particular, i si ho requereix, de la vigilància postoperatòria en la Unitat de Recuperació Postanestèsica o de Cures Crítiques. Després de resoldre els seus dubtes, se li dóna a firmar el document de consentiment informat, obligatori per a cada acte mèdic.

Unitat de Reanimació i Cures Crítiques

Està estructurada en dos àrees: una per a vigilància dels pacients en el postoperatori immediat, i una altra per a l’atenció de pacients greus, derivats de les sales d’hospitalització, d’urgències o del quiròfan, tant del mateix hospital com de la resta d’hospitals de la xarxa pública.

Unitat de Tractament del Dolor

Es controla tant el dolor agut postoperatori com el dolor crònic oncològic. Es disposa d’una consulta per a diagnòstic i intervencions menors, i d’un quiròfan on s’efectuen tècniques complexes com bloquejos nerviosos, mètodes d’estimulació, implantació de reservoris i dispositius de perfusió. A més, s’efectuen interconsultes en les plantes amb col·laboració d’altres serveis de l’hospital.

Equip mèdic del Servici de Anestesiologia

Cap del servici

Dra. Mª Ángeles Martínez Navarrete

Caps clínics

Dra. Celia López de Briñas Monfort
Dr. Victorio Enrique Sanchis Gil
Dr. Enrique García Galiana
Dra. Mª Pilar Vicent Martí

Metges adjunts

Dra. Esther Samanta Cuñat Montesinos
Dr. Rafael Fraga Rodríguez
Dr. Francisco Javier Ortega Gimenez
Dra. Romina Laura Kaplan Rubinstein
Dra. Irene Oliver Toquero
Dra. Carolina Zaragoza Peñalver
Dra. Miriam Coret Moya
Dr. David Boquera Albert