en | es | val
en · es · val

Comissió de docència

ivo.es Docència Comissió de docència

Comissió de docència

La comissió de docència de l’IVO s’encarrega principalment d’organitzar la formació, supervisar la seua aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius que s’especifiquen en els programes. 

La seua missió és identificar i satisfer les expectatives i necessitats de formació dels seus professionals en ciències de la Salut i altres ciències afins de manera contínua. 

Funcions

Facilitar la integració

Facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents amb l’activitat assistencial i ordinària del centre, i la de planificar la seua activitat professional en el centre conjuntament amb els òrgans de direcció d’aquest.

Elaborar protocols

Elaborar el protocol de supervisió dels residents en els termes establits per la legislació vigent.

Garantir pla individual de formació

Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formen en el centre compta amb el corresponent pla individual de formació, verificar en col·laboració amb els tutors de l’especialitat, la seua adequació a la guia formativa o itinerari tipus citat.

Aprovar el pla de gestió de qualitat docent

Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre, supervisar el seu compliment, per a la qual cosa els responsables de les unitats assistencials i els corresponents òrgans de direcció i gestió facilitaran tota la informació necessària.

Facilitar la formació continuada

Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.

Membres
President: Onofre Sanmartín Jiménez (Cap del Servici Dermatologia)

Secretària: Lourdes Bello Luna (Llicenciada en Dret)
Vocals:

  • Sergio Sandiego Contreras (Tutor i Metge Adjunt del Servici d’Oncologia Mèdica)
  • Marcos Melián Sosa (Tutor i Metge Adjunt del Servici d’Oncologia Mèdica)
  • Mª Luisa Chust Climent (Tutora i Cap Clinic del Servici d’Oncologia Radioteràpica)
  • Paula Santamaia García (Tutora i Metge Adjunt del Servici d’Oncologia Radioteràpica)
  • Carlos Serra Guillén (Tutor i Metge Adjunt del Servici de Dermatologia)
  • Vicente Crispín Contreras (Cap Servici de Radiofísica i Protecció Radiològica)
  • Carlos J. Andrés Blasco (Cap Servici de Farmàcia)
  • Pilar Ferrer Peñaranda (Representant Conselleria Sanitat)
  • Carlos Fuster Diana (Cap Clínic Servici de Cirurgia General i Digestiva)
  • Representant dels Especialistes en formacion
Ubicació

La Secretaria de la Comissió de Docència està situada en la tercera planta de l’edifici de Consultes Externes 

Contacte

Contacto Docencia IVO

Este formulario solo está dirigido a estudiantes pre-graduados y post-graduados (Medicina, Enfermería, Biología, Biotecnología, Nutrición, Psicología Farmacia y Fisioterapia), y de ciclos formativos (Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría, Cuidados auxiliares de enfermería, Laboratorio Clínico y Biomédico, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Documentación y Administración Sanitaria, y Dietética).