en | es | val
en · es · val

Biobanc

ivo.es Investigació Biobanc

El Biobanc de l’IVO és un Biobanc Hospitalari fonamentalment orientat a la patologia oncològica.

Té com a finalitat recollir, emmagatzemar i distribuir mostres biològiques de qualitat de pacients oncològics perquè puguen ser utilitzades en investigació biomèdica i així potenciar la investigació realitzada pels diferents servicis assistencials de la institució, tant internament com externament, i sense ànim de lucre, a través de la col·laboració amb altres grups d’investigació.

El Biobanc disposa de tot l’equipament i instal·lacions d’última generació per a poder donar servici i suport tècnic a investigadors en règim de custòdia de mostres, assajos clínics, processat de mostres, cultiu cel·lular, assessorament tècnic, etc.

El Biobanc compta en l’actualitat amb més de 200.000 mostres biològiques associades a informació clínica, que s’han emmagatzemat des de 1998

Gran part de les mostres biològiques provenen d’excedents de processos diagnòstics o terapèutics. El tipus de mostres que s’emmagatzemen són els següents: teixit congelat (normal i tumoral), teixit fixat i inclòs en parafina (normal, tumoral, teixits preneoplàstics), mostres sanguínies (sèrum, plasma, sediments de limfòcits), orina (orina líquida, sediments urinaris), ADN i ARN.

Desenvolupar la seua activitat en compliment dels més alts estàndards de qualitat és també un dels objectius del Biobanc de l’IVO. Per això, participa en programes de qualitat externs de l’ISBER- IBBL (Integrated Biobank of Luxembourg) amb l’objectiu d’avaluar contínuament la seua activitat.

El Biobanc es gestiona mitjançant un sistema de gestió de qualitat per processos basat en la Norma ISO 9001:2015. En l’actualitat, s’han adaptat els procediments a la norma ISO 20387:2018 amb l’objectiu d’aconseguir l’acreditació en l’activitat de Biobanc i avalar, de cara als investigadors, la capacitació tècnica, així com el compromís amb la qualitat.

El Biobanc de l’IVO està autoritzat per la Generalitat Valenciana i registrat en el Registre Nacional de Biobancs (núm. de registre: B.0000773). Fins l’any 2020 l’IVO ha format part de la Plataforma Nacional de Biobancs de Suport a la Investigació Biomèdica, projecte finançat per l’Institut de Salut Carles III (ISCIII) des de l’any 2009. Actualment, col·labora i és part de la Plataforma de biobancs i biomodels. També pertany a la Xarxa Valenciana de Biobancs (RVB).

Des de l’any 2020 el biobanc IVO participa anualment en programes externs de qualitat de diferents entitats internacionals i nacionals:

– IBBL Biospecimen Proficiency Testing Programme del Integrated Biobank of Luxenbourg (IBBL) y la International Society of Biopreservation and Biobanking (ISBER).

– PROFICIENCY TEST to evaluate the processing and shipping of blood samples in biobank. BBMRI- ERIC, German Biobank Node. Integrated Biobank Jena.

Programa de control de qualitat de mostres d’ADN i ARN del Banc Nacional d’ADN.

Els programes en els quals es participa són:

DNA integrity, RNA integrity, DNA & RNA extraction from Whole Blood and from Frozen Tissue, DNA y RNA Quantification & Purity, alicuotado y obtención de plasma.

Missió, visió i valors del Biobanc

Missió

Gestionar col·leccions de mostres biològiques d’alta qualitat i informació associada a les mateixes

Visió

Proporcionar rellevància a les col·leccions que integra i facilitar l’accés a la informació associada

Valors

Es basa en quatre valors fonamentals: honestedat, credibilitat, professionalitat i qualitat

Responsables i tècnics del Biobanc

 • Titular del Biobanc: Manuel Llombart Fuertes.
 • Directora científic: Dra. Isabel Gil Aldea.
 • Cap de servici d’Anatomia Patològica: Dra. Ana Calatrava Fons.
 • Coordinador tècnic: Isabel Cortell Granero.
 • Tècnic de Biobanc: Patricia Carretero Hinojosa.
 • Tècnic documentalista: Nuria López Pérez-Madero.
 • Cap del Laboratori de Biologia Molecular: José Antonio López Guerrero.

Més informació

El Biobanc de l’IVO, té com a finalitat recollir, emmagatzemar i distribuir mostres biològiques de qualitat de pacients oncològics perquè puguen ser utilitzades en investigació biomèdica.

La Direcció del Biobanc assumeix els següents compromisos:

 • Obtindre la màxima satisfacció dels grups d’investigació que requerisquen de mostres biològiques així com de les parts interessades
 • Garantir que les activitats desenvolupades pel Biobanc es duguen a terme amb ple respecte a la dignitat i identitat humana i als drets inherents a la persona, sota el compliment de la legislació vigent en matèria de tractament, emmagatzematge de mostres biològiques i protecció de dades de caràcter personal, així com el que es disposa en els tractats internacionals sobre aplicacions de la biologia i la medicina
 • Complir els requisits legals, aquells assumits pel Biobanc com els requisits i expectatives de les parts interessades
 • Garantir la qualitat de les dades i mostres biològiques emmagatzemades, així com els procediments associats al funcionament del Biobanc, mitjançant bones pràctiques i metodologies idònies
 • Mantindre la millora contínua en l’eficàcia del sistema de gestió de qualitat i en els servicis exercits
 • Complir i revisar els objectius de qualitat amb els recursos tècnics, econòmics i humans necessaris com a mitjà per a la seua consecució i adequació
 • Assegurar que la Política de qualitat siga comunicada, entesa i acceptada pel personal del Biobanc i que estiga disponible per a les parts interessades

Veure document

El Biobanco de l’IVO té publicat el seu catàleg de mostres en els directoris del BBMRI i la RVB.

Catalogue en BBMRI-ERIC: BBMRI-ERIC Directory
Catalogue en la RVB: atenea.fisabio.san.gva.es/redcap/surveys/?s=XT3DEPHNLKNMJYYA

El Biobanc de l'IVO col·labora amb les següents entitats

Processos i sol·licitud de mostres

Per a dur a terme una sol·licitud de mostres biològiques és imprescindible presentar un formulari de sol·licitud.


Una vegada rebuda la sol·licitud, el Director científic valorarà si el Biobanc disposa de les mostres sol·licitades, i elaborarà un Informe de disponibilitat de mostres, que s’enviarà juntament amb el formulari de sol·licitud de mostres al CEIC de la Fundació IVO i el comité científic de la Xarxa Valenciana de Biobancs (RVB) per a la seua avaluació. Tots dos comités són els òrgans encarregats de valorar la idoneïtat de la sol·licitud des del punt de vista ètic i científic, i donaran o no la seua aprovació per a la cessió de les mostres al projecte d’investigació de manera que es garanteixen els drets dels donants i el destí de les mostres a projectes científicament validats.

FORMULARI

Sol·licitud de mostres al Biobanc per part d’investigadors