en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Formació sanitària especialitzada (MIR)

ivo.es Docència Formació sanitària especialitzada (MIR)

L’IVO disposa d’un total de 4 places acreditades pel Ministeri de Sanitat per a la Formació Sanitària Especialitzada (FSE) en les Unitats Docents corresponents a les següents especialitats:

 • Oncologia Mèdica 
 • Oncologia Radioteràpica 
 • Dermatologia Mèdic-Quirúrgica i Venereologia 
 • Radiofísica Hospitalària 

En la present convocatòria d’accés a places l’any 2024 contemplades en l’Orde SND/990/2023, de 17 d’agost, per la qual s’aprova l’oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2023 per a l’accés l’any 2024, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i de l’àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física, la Fundació Institut Valencià d’Oncologia com a hospital del sector privat que adjudica les seues places mitjançant el sistema públic disposa d’una oferta de 4 places acreditades: 1 ONCOLOGIA MÈDICA, 1 ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA, 1 DERMATOLOGIA MÈDIC-QUIRÚRGICA i VENEREOLOGIA i 1 RADIOFÍSICA HOSPITALÀRIA

Celebració de l’exercici. La celebració de l’exercici tindrà lloc el dia 20 de gener de 2024.

Relacions provisionals de resultats. Mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional es publicaran en la pàgina web del Ministeri de Sanitat les relacions provisionals dels resultats obtinguts en les proves, en el mes següent a la celebració de l’exercici.

Relacions definitives de resultats. Mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional, s’aprovaran i publicaran les relacions definitives de resultats en la pàgina web del Ministeri de Sanitat, en el mes següent a la publicació de les relacions provisionals de resultats.

Adjudicació de places. En el mes següent a l’aprovació de les relacions definitives de resultats, la persona titular de la Direcció General d’Ordenació Professional dictarà resolució, que es publicarà en la pàgina web del Ministeri de Sanitat convocant per titulacions a les persones que hagen aconseguit la puntuació mínima, independentment del torn d’accés, perquè presenten sol·licitud d’adjudicació de plaça. En esta resolució s’establiran les indicacions específiques per a portar acabe l’adjudicació de places, així com el termini i altres circumstàncies relatives a la presa de possessió d’esta.

Presa de possessió. La resolució de la persona titular de la Direcció General d’Ordenació aprovant les relacions definitives de persones adjudicatàries de plaça que es publicarà en la pàgina web del Ministeri de Sanitat, establirà el termini de presa de possessió de la plaça adjudicada en el centre o unitat docent corresponent, segons el que s’establix en article 25.1 del Reial decret 589/2022, de 19 de juliol. De no fer-ho així o si renunciaren a la plaça, la persona adjudicatària perdrà els drets derivats de la superació de la prova selectiva.

Residents d’altres centres acudeixen al nostre per a completar la seua formació amb estades formatives en els diferents servicis i unitats

Estada MIR en l'IVO

Durant la Formació Sanitària Especialitzada, tant l’activitat assistencial com investigadora dels residents ha de tindre com a objectiu aconseguir una preparació adequada en l’especialitat triada.

Els referents docents seran els membres de la plantilla de cada servici i dels servicis pels quals es realitzen rotacions.

El següent referent és el tutor de residents, que s’encarrega d’organitzar i supervisar les activitats docents de cada unitat, a través del contacte quotidià que ha de tindre amb els residents.

A més dels que s’estableixen amb caràcter general en l’Estatut dels Treballadors i/o conveni col·lectiu concrets, els residents tindran els següents drets i deures específics:

Drets:

a) A conéixer el programa de formació de l’especialitat al títol de la qual aspira, així com, en el seu cas, les adaptacions individuals.

b) A la designació d’un tutor que l’ha d’assistir durant el desenvolupament de les activitats previstes en el programa de formació.

c) A rebre, a través d’una pràctica professional programada, tutelada i avaluada, una formació teòrico-pràctica que li permeta aconseguir progressivament els coneixements i la responsabilitat professional necessaris per a l’exercici autònom de l’especialitat, mitjançant la seua integració en l’activitat assistencial, ordinària i d’urgències, del centre.

d) A ser informat de les funcions, tasques, encàrrecs, programació funcional i objectius assignats a la seua unitat, centre o institució, i dels sistemes que s’estableixen per a l’avaluació del seu compliment.

e) A exercir la seua professió i desenvolupar les activitats pròpies de l’especialitat amb un nivell de responsabilitat que ha d’augmentar progressivament a mesura que s’avance en el programa formatiu.

f) A conéixer quins professionals de la plantilla són presents en la unitat en què el resident presta els seus servicis, i a consultar-los i demanar-los ajuda quan ho considere necessari, sense que això puga suposar la denegació d’assistència o l’abandó del seu lloc.

g) A participar en activitats docents, investigadores, assistencials i de gestió clínica en què intervinga la unitat acreditada.

h) Al registre de les seues activitats en el llibre del resident.

i) A rebre una avaluació continuada, anual i final del seu aprenentatge amb la màxima objectivitat.

j) A la pròrroga de la formació durant el temps i en les condicions fixades en els apartats 3 i 4 de l’article anterior.

k) A la revisió de les avaluacions anuals i finals realitzada segons el procediment que es regula en aquest reial decret.

l) A estar representat, en els termes que establisca la legislació vigent, en la comissió nacional de l’especialitat i en les comissions de docència dels centres.

m) A avaluar l’adequació de l’organització i el funcionament del centre a l’activitat docent, amb la garantia de la confidencialitat de la informació proporcionada.

n) A rebre assistència i protecció de l’entitat docent o serveis de salut en l’exercici de la professió o en l’acompliment de les funcions.

o) A disposar de la mateixa protecció en matèria de salut laboral que la resta dels treballadors de l’entitat en què preste els seus servicis.

p) A no ser desposseït de la seua plaça si no és per alguna de les causes d’extinció previstes en aquest reial decret o d’altres causes previstes legalment.

 

Deures:

a) Realitzar tot el programa de formació amb dedicació a temps complet, sense compatibilitzar-lo amb qualsevol altra activitat, en els termes que estableix l’article 20. 3. a) de la Llei 44/2003.

b) Formar-se seguint les instruccions del seu tutor i del personal sanitari i dels òrgans unipersonals i col·legiats de direcció i docents que, coordinadament, s’encarreguen del bon funcionament del centre i del desenvolupament del programa de formació de l’especialitat corresponent.

c) Conéixer i complir els reglaments i les normes de funcionament aplicables en les institucions que integren la unitat docent, especialment pel que fa als drets del pacient.

d) Prestar personalment els servicis i realitzar les tasques assistencials que establisca el programa de formació corresponent i l’organització funcional del centre, per tal d’adquirir la competència professional relativa a l’especialitat i també contribuir als fins propis de la institució sanitària.

e) Utilitzar racionalment els recursos en benefici del pacient i evitar-ne l’ús il·legítim en benefici propi o de terceres persones.

A través de la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana de 29 de desembre de 2014 podeu obtindre informació sobre el marc en el qual s’ha de desenvolupar la vostra relació amb els pacients i els seus familiars.

Drets:

 1. El respecte a la seua dignitat, sense que puga patir discriminació per raons de raça, sexe, econòmiques, socials, ideològiques o d’edat.
 2. A preservar la intimitat del seu cos respecte a altres persones.
 3. A rebre en tot moment un tracte humà, amable, comprensiu i respectuós.
 4. A la confidencialitat de les dades sobre las seua salut, sense que ningú, sense la seua autorització, puga accedir a elles, excepte en els casos previstos en la legislació vigent.
 5. A obtindre les prestacions sanitàries assistencials, farmacèutiques i complementàries necessàries per a promoure, conservar, restablir la seua salut i/o pal·liar el patiment, segons el que estableix la normativa vigent.
 6. A conéixer tota la informació obtinguda sobre la seua pròpia salut en qualsevol procés assistencial, no obstant això, es respectarà la voluntat del pacient que no desitge ser informat. El pacient és l’únic titular del dret a la informació.
 7. A decidir lliurement entre les opcions clíniques que li presente el metge, després de rebre una adequada informació. És necessari el seu consentiment, realitzat a través del consentiment informat, abans d’una intervenció quirúrgica, procediment diagnòstic invasiu i quan es duguen a terme procediments que comporten riscos rellevants per a la salut.
 8. A triar metge i centre en els termes i condicions que estableix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 9. A emetre voluntats anticipades i que aquestes siguen respectades per la institució sanitària.
 10. A accedir al coneixement dels documents i dades la seua història clínica i a obtindre’n una còpia en les condicions indicades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 11. A rebre, en finalitzar el procés assistencial, un informe d’alta.
 12. A formular suggeriments, queixes i manifestacions d’agraïment.
 13. A obtindre una segona opinió dins del sistema sanitari públic quan les circumstàncies de la malaltia li exigisquen prendre una decisió difícil.
 14. A rebre una atenció personalitzada.
 15.  

 Deures:

 1. Tractar amb consideració i respecte els professionals que cuiden de la seua salut i complir les normes de funcionament i convivència establides en cada centre sanitari.
 2. Fer bon ús dels recursos i prestacions assistencials.
 3. Complir les prescripcions de naturalesa sanitària que estableix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb caràcter general per tal de prevenir riscos per a la salut.
 4. Fer un ús racional de les prestacions farmacèutiques i la incapacitat laboral.
 5. Utilitzar i cuidar les instal·lacions i els servicis sanitaris contribuint a la seua conservació i afavorint la seua habitabilitat i el confort dels altres pacients.
 6. Facilitar de forma veraç les seues dades d’identificació i les necessàries per a un millor procés assistencial o per raons d’interés general.
 7. Firmar el document indicat quan no desitge rebre el tractament que se li ha prescrit, especialment quan es tracte de proves diagnòstiques, mesures preventives o tractaments especialment rellevants per a la seua salut.
 8. Acceptar l’alta quan haja finalitzat el procés assistencial.
 9. Complir les normes i els procediments d’ús i accés als drets que se li atorguen a través de la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana de 29 de desembre de 2014.
 10. Tot ciutadà ha de comunicar a l’administració sanitària aquelles circumstàncies que suposen un greu risc per a la salut pública i col·laborar en el desenvolupament de les activitats en salut pública.

Comissió de docència

Organitza la formació, supervisa la seua aplicació pràctica i controla el compliment dels objectius que s'especifiquen en els programes

Memòria científica

La Memòria científica de l'IVO presenta el balanç de l'activitat científica i una recopilació de projectes i publicacions científiques