en | es | val
en · es · val
Search
Close this search box.

Anàlisis Clíniques i Microbiologia

ivo.es Anàlisis Clíniques i Microbiologia

El Servici d’Anàlisis Clíniques i Microbiologia té la missió de contribuir, amb la màxima qualitat, a la cura de la salut dels pacients que atén. Gràcies a la informació que aporta l’anàlisi de mostres biològiques, el laboratori participa en el diagnòstic, tractament, seguiment evolutiu i prevenció de la malaltia.

S’estima que la informació aportada per les proves realitzades en el laboratori influeix fins a un 70% de les decisions clíniques; per tant, exerceix un valor fonamental en la cadena assistencial de l’hospital.

El Servici de laboratori d’Anàlisis Clíniques i Microbiologia disposa d’un sistema de gestió de la qualitat de tots els seus processos, amb la certificació UNE-EN-ISO 9001-2015

Avanços científics

En les tècniques instrumentals, en la metodologia i procediments diagnòstics, així com en els sistemes d'informació i de gestió de la qualitat.

Qualitat i rapidesa

Per a tot això, compta amb un equip de professionals sanitaris de caràcter multidisciplinari, que ofereix una àmplia oferta de proves diagnòstiques en pràcticament totes les àrees de coneixement. El laboratori es basa en un model altament automatitzat i informatitzat que disposa de recursos materials i tecnològics de primer nivell. Disposa de l’última tecnologia tant en equips analítics com en sistemes informàtics per a la gestió de dades i control de tot el procés, i ofereix resultats amb la màxima qualitat i en el menor temps. 

La rapidesa en el diagnòstic de malalties infeccioses és de crucial importància en els pacients oncològics, és per això que el laboratori compta amb equips avantguardistes que permeten la detecció de microorganismes mitjançant la introducció de tècniques moleculars com PCR múltiples a temps real i espectrometria de masses.

Gaudeix d’un sistema de gestió de la qualitat recollit en la norma UNE-EN-ISO 9001-2015 que garanteix el compliment dels seus objectius i la seua adaptació a la política de qualitat amb instruments de planificació, control, assegurament i millora contínua. Aquesta norma estandarditzada reconeix la qualitat del seu sistema de gestió, i certifica la competència dels professionals i la màxima fiabilitat diagnòstica.

Tecnologia

El Servici d’Anàlisis Clíniques i Microbiologia de l’IVO compta amb tecnologia d’última generació en microbiologia entre la qual destaca:

Unitat de recepció i distribució de mostres automatitzada

Unitat de recepció i distribució de mostres automatitzada, integrada en la plataforma analítica modular amb analitzadors de bioquímica i d'immunologia.

Analitzadors

Analitzadors d'hematologia, coagulació i gasos en sang

VSG

Equip per a la determinació de la VSG

Plataforma modular automatitzada

Plataforma modular automatitzada per a l'àrea d'uroanàlisi.

Equips d'electroforesi i immunofixació

Equips d'electroforesi i immunofixació per a la realització de proteïnogrames.

Tècniques d'aglutinació del làtex

Equip per a la detecció de sang oculta en femta mitjançant tècniques d'aglutinació del làtex.

Equips de PCR

Equips de PCR per a la determinació del papil·lomavirus humà, per al diagnòstic de la COVID-19, altres patògens i per a gens de resistència a antibiòtics.

Sistema d'identificació bacteriana

Sistema d'identificació bacteriana mitjançant espectrometria de masses. 

Sistemes automatitzats per a antibiogrames

Sistemes automatitzats per a la realització d'antibiogrames.

Lector automàtic

Lector automàtic d'hemocultius.

Equip mèdic del Servici d'Anàlisis Clíniques i Microbiologia

Cap del Servici

Dr. Marcos Guaita Martínez

Facultatius adjunts

Dra. Sonia Cervantes García
Pilar Pérez Ballestero
Dra. Marina Sánchez Yepes
Isabel Valero García